Informatie voor verwijzers

Bewegen Met Pijn is een tweedelijns zelfstandig behandelcentrum die multidisciplinaire poliklinische zorg biedt aan mensen met chronische pijnklachten. Binnen Bewegen Met Pijn hanteren wij dezelfde definitie van chronische pijn als de zorgstandaard:

“Chronische pijn is een persisterend, multifactorieel gezondheidsprobleem waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren in verschillende mate en in wisselende onderlinge samenhang bijdragen aan pijnbeleving, pijngedrag, ervaren beperkingen in het dagelijks functioneren en ervaren vermindering van de kwaliteit van leven.”

Daarin wij de kijk op pijn revalidatie. Namelijk:

Een pijnrevalidatieprogramma is een interdisciplinaire behandeling voor patiënten met chronische pijn zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat, bestaande uit een op elkaar afgestemde combinatie van fysieke en psychosociale behandelmethoden, welke plaatsvindt onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts met als doel patiënten te leren zelfstandig om te gaan met pijn en de gevolgen ervan voor het dagelijks functioneren.’Op basis van de complexiteit van het pijnprobleem wordt een patiënt met pijnklachten door de revalidatiearts binnen een WPN-klasse geduid.

Verwijzing naar een revalidatiearts voor de diagnostiek is geïndiceerd indien de pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat intens is, de reguliere pijnbehandeling geen oplossing heeftgeboden of dat de kans aanzienlijk is dat deze oplossing niet succesvol zal zijn, er aanzienlijke beperkingen in dagelijks functioneren zijn en/of psychosociale factoren een bijdrage lijken te leveren aan het in stand houden van de pijn en/of verminderd functioneren. Op basis van de complexiteit van het pijnprobleem wordt een patiënt met pijnklachten door de revalidatiearts binnen een WPNklasse geduid. Dat gebeurt op basis van de WPN-classificatie. De WPN-niveaus, geïntroduceerd in 1997 door de WPN van de VRA en gereviseerd in 2012, geven een weergave van de complexiteit van het pijnprobleem. Deze classificatie is tot op heden de basis voor een duiding van de complexiteit van het pijnprobleem, met daaraan gekoppeld de minimaal vereiste deskundigheid van het revalidatieteam en de behandelsetting die nodig is binnen de MSR. De indicatiestelling wordt uitgevoerd door de revalidatiearts.

 

WPN-niveau 1:

Patiënten met pijn en (dreigende) beperking in activiteiten zonder invloed opparticipatie, geen of minimale psychosociale problematiek. Deze patiënten kunnen bij een vraag om behandeling behandeld worden in de eerste lijn en daarbij begeleid door de huisarts.

 

WPN-niveau 2:

Patiënten met pijn en beperking in activiteiten en participatie, zonder of met minimale psychosociale problematiek. Patiënten met problematiek op WPN-2 niveau worden behandeld in de eerste lijn, al of niet met begeleiding van de revalidatiearts. Bij voorkeur wordt de behandeling uitgevoerd door paramedici zoals een fysiotherapeut, oefentherapeut of ergotherapeut, die specifiek zijn geschoold in het begeleiden van patiënten met chronische pijn.

Bij patiënten met WPN-niveau 3 en 4 is er sprake van onderhoudende psychosociale factoren.De impact daarvan op het niveau van functioneren is bij patiënten met WPN-3 niveau minder (matige tot ernstige impact) dan bij patiënten met WPN-4 niveau (zeer ernstige impact) Patiënten met classificatie WPN-niveau 3 en WPN-4 behoeven specialistische revalidatiezorg en dus is een verwijzing naar de revalidatiearts aangewezen. Bij patiënten met WPN-niveau 3en 4 kan er een indicatie zijn voor een behandeling door een revalidatieteam waaraan specifieke deskundigheidseisen worden gesteld.

Zo bieden wij binnen Bewegen Met Pijn wij behandelen patiënten met WPN 3 en WPN4.Veel van onze patiënten zijn al eerder zijn behandeld voor hun klachten door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen of alternatieve behandelaren (stepped care). Mocht dit niet het geval zijn, dan moet er sprake zijn van matched care.U kunt uw patiënt gemakkelijk naar ons doorverwijzen via ZorgDomein vanuit uw huisartseninformatiesysteem.

Inclusie criteria multidisciplinaire revalidatie verzekerde zorg: Patiënt komt WEL in aanmerking voor multidisciplinaire revalidatie van Bewegen met pijn als hij/zij: 

– een verwijzing heeft met de reden voor verwijzing én de vraag voor een multidisciplinaire
– revalidatiebehandeling;
– langer dan 3 maanden pijnklachten heeft;
– de pijnklachten zich centraal in het bewegingsapparaat bevinden (van hoofd, nek, schouder tot ellebogen, rug, bekken, benen tot knie), al dan niet in combinatie met andere klachten zoals vermoeidheid.
– gegeneraliseerde of wijdverspreide chronische pijn, zoals: fibromyalgie, SOLK (somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), Kansklachten in het nek en/of schoudergebied, – WAD (whiplash associated disorder);
– 18 jaar of ouder is;
– beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
– gemiddeld 3 dagdelen voor een aantal uren beschikbaar bent voor een periode van 4 tot 6 maanden;
– gemotiveerd is om zowel aan uw lichamelijke als mentale instandhouders te werken;
– in staat is om te participeren in groepstrainingen en workshops, om aan uw eigen doel te werken.
– Harde exclusiecriteria multidisciplinaire revalidatie verzekerde zorg:

Patiënt komt NIET in aanmerking voor multidisciplinaire revalidatie van Bewegen met pijn Health als:

– de patiënt niet open staat voor een multidisciplinaire gedragsmatige aanpak;
– de pijnklachten niet centraal gelegen zijn in het bewegingsapparaat. Dus als de pijnklachten – zich uitsluitend bevinden in de elleboog, hand, pols, knie, enkel of voet (zonder andere pijnklachten). Bij twijfel graag contact opnemen.
– er enkel sprake is van chronische vermoeidheid zonder pijnklachten;
– de patiënt langer dan 2 mnd zwanger is;
– een aanzienlijk risico heeft op psychische decompensatie (bij psychiatrische problematiek);
– er sprake is van de diagnose conversie/functionele klachten;
– de patiënt niet in een groep kunnen functioneren;
– de patiënt nog op zoek is naar een medische diagnose (organisch substraat) voor de pijnklachten.
– er nog sprake is van lopende of geplande medische behandelingen of interventies waarbij er langer hersteltijd nodig is;
– er onvoldoende begrip is van de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift);

Relatieve exclusie:

Patiënt komt MISSCHIEN NIET aanmerking voor multidisciplinaire revalidatie van Bewegen Met Pijn als:

– er gerechtelijke procedures lopen die contraproductief werken;
– er sprake is van belemmerende cultuurverschillen;
– de patiënt bekend is met actuele verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en soms ook medicatie) die het revalidatietraject belemmeren. Eerdere FT of PS geen voorwaarde, matched care. definitie chronische pijn volgens de VRA: exclusie conversie/functionele klachten (solk). – Alleen Pijnklachten, al dan niet in combinatie met andere klachten zoals vermoeidheid.
– Het multidisciplinair revalidatieprogramma Het revalidatieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Screening

2 gesprekken door revalidatiearts en psycholoog

Vervolg Intake
In kaart brengen van gevolgenmodel door psycholoog en kracht, bewegingsonderzoek en inspanningsonderzoek door fysiotherapeut, als basis voor een individuele programma. De intakegegevens, behandelprogramma en behandeldoelen worden naar de verwijzer gestuurd.

Revalidatieprogramma:
Zelfmanagementprogramma waarin verschillende handvatten worden geboden om controle te krijgen over de instandhouders van de klachten. Er worden individuele sessies en kleine groepssessies geboden, door verschillende behandelaren met de volgende onderdelen:

Pijneducatie
CGT
ACT
Lichaamsbewustwording, grensher- en erkenning
Balans belasting/belastbaarheid
Energycontrol (balans sympaticus/parasympaticus)
Energiemanagement
Ademhaling en ontspanningstechnieken
EMDR
Graded Activity
Graded Exposure
Er zijn tussentijdse evaluaties en eindevaluaties. De eindresultaten worden naar de verwijzer gestuurd.

 

Verwijzing

Voor een multidisciplinaire revalidatiebehandeling bij Bewegen Met Pijn heeft uw cliënt een verwijzing voor poliklinische revalidatie van u nodig.

Een dagelijks leven waarin u beter functioneert

WIJ STAAN VOOR U KLAAR